Nieuwe kansen door nieuw beleid

Door nieuw provinciaal beleid komen gronden met bepaalde natuurdoeltypen op de vrije markt. Dit houdt in dat er meetbare doelstellingen zijn opgesteld die de ecosystemen en de biodiversiteit binnen een gebied moeten bevorderen. Deze doelstellingen vormen een belangrijk hulpmiddel voor de planvorming, het beheer en de inrichting van deze gebieden, die uiteindelijk als doel  hebben om de natuur en de leefomgevingen van diersoorten te beschermen. Dit is ook het geval bij het gebied Twizelermieden in Noordoost-Friesland.

Een prachtig en uniek natuurgebied

In het gebied van Twizelermieden komt een aantal fraaie en zeldzame plantsoorten voor, zoals de Spaanse ruiter, de rietorchis en de dotterbloem. Ook huist in dit gebied een breed scala aan karakteristieke weidevogels zoals de grutto, de kievit, de scholekster en de tureluur. Natuurgebied de Mieden, waar Twizelermieden onderdeel van is, is tevens een belangrijk broedgebied voor de watersnip. Bovendien dient het gebied als leefomgeving voor eenden, vlinders, insecten en kleine zoogdieren. Kortom, veel bijzondere dier- en plantsoorten hebben er baat bij dat de natuur in het gebied Twizelermieden beschermd wordt!

Samen Twizelermieden laten bloeien

De Stichting Particulier Natuurbeheer (SPN) heeft de ambitie om voormalig landbouwpercelen van het natuurgebied Twizelermieden aan te kopen. We willen het gebied inrichten en beheren om zo de schitterende natuur en de unieke dier- en plantsoorten die zich hier thuis hebben gemaakt te behouden. Op het moment zijn we in gesprek met een potentiële beheerder uit de omgeving die enthousiast is over de aankoop van het erf, de woning en de opstallen van de boerderij. De beheerder wil al deze percelen graag betrekken bij het beheer van het gebied. Provincie Fryslân biedt deze percelen als een eenheid te koop aan nadat de functie van de percelen van landbouwfunctie veranderd is naar natuurfunctie.

Het beheer van deze percelen zal uitgevoerd worden met het doel de vastgestelde natuurdoeltypen na te streven. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met de potentiële beheerder uit het gebied om ervoor te zorgen dat Twizelermieden een speciaal natuurgebied blijft en dat de bijzondere en vaak zeldzame dier- en plantsoorten beschermd worden. Ons doel is niet alleen het gebied Twizelermieden te beheren, maar om het gebied te laten bloeien.

Details over het project

Het gebied dat we in Twizelermieden willen verwerven en verpachten betreft een gebied van ongeveer 96 hectare. Hiervan betreft ruim 74 hectare vochtig weidevogelgrasland en 22 hectare kruiden- en faunarijk grasland. De potentiële beheerder zal voor beide typen grasland beheer uitvoeren om de plant- en diersoorten in het gebied te beschermen en te laten ontplooien.

Naast natuurbeheer zal de beheerder ook melkvee in het gebied Twizelermieden houden. De melkveehouderij zal biologische melk produceren en bij de productie zal altijd het natuurbehoud hoog in het vaandel staan: alleen het vee van het eigen bedrijf zal geweid worden en alleen de mest van het eigen bedrijf zal op de natuurpercelen gebracht worden. Het bedrijf gebruikt dus geen kunstmest. Ook zullen er bij de bedrijfsvoering geen chemische en synthetische pesticiden toegepast worden: dit is beter voor de dier- en plantsoorten in het gebied. Hier worden wij van Stichting Particulier Natuurbeheer natuurlijk erg blij van, en daarom zijn wij ook zo enthousiast om de samenwerking met deze potentiële beheerder aan te gaan.

Samenwerking SPN en potentiële beheerder

Wij steunen natuurlijk niet zomaar iedere beheerder die interesse heeft in het management van het gebied Twizelermieden. We stellen strenge eisen aan beheerders om zo optimaal mogelijk de natuur te kunnen genieten. Daarom hebben we een aantal randvoorwaarden opgesteld waar de potentiële beheerder aan moet voldoen om steun te krijgen van SPN. De beheerder moet minimaal voldoen aan zes van onderstaande punten:

  • De beheerder moet lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.
  • De beheerder moet ervaring hebben met natuurbeheer.
  • De beheerder moet een hoofdbedrijf hebben dat bij voorkeur niet verder dan 3 km van het aan te kopen gebied ligt.
  • Particulier natuurbeheer moet in de bedrijfsvoering mogelijk zijn.
  • Bedrijfsvoering moet niet afhankelijk zijn van de beheersvergoeding.
  • De beheerder moet openstaan voor samenwerking met andere natuurbeheerders in de omgeving.
  • De beheerder moet een realisatieplan opstellen in samenwerking met SPN.
  • De beheerder moet akkoord gaan met de uitgangspunten van de pachtovereenkomst met SPN.

 

Heb je vragen over deze randvoorwaarden of over het project Twizelermieden? Neem dan vooral contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.